Regulamin


Regulamin TOURBOBUS w zakresie najmu samochodów

(obowiązuje od 1 września 2018 roku)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez firmę TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852

2. Definicje:

a) Wynajmujący – TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska, ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, 05-120 Legionowo, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852,

b) Najemca – strona umowy najmu inna niż Wynajmujący lub osoba, która złożyła rezerwację samochodu,

c) Użytkownik – Najemca lub każda osoba wskazana przez Najemcę w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia samochodu lub osoba, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu,

d) Forma dokumentowa – forma dokumentowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym korespondencja e-mail, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne.

3. Regulamin określa szczegółowe warunki najmu samochodów i stanowi integralną część umowy najmu zawieranej między Wynajmującym a Najemcą.

II. Najemca i wymagane uprawnienia do kierowania samochodem

4. Najemcą i/lub Użytkownikiem wynajętego samochodu może zostać:

a) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończyła 21 lat,

 • przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

 • przedstawi Wynajmującemu uprawnienia do kierowania samochodem na terytorium Polski ważne co najmniej od roku.

b) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Kodeksu Cywilnego, której reprezentant, zawierający umowę najmu w jej imieniu, spełnia łącznie następujące warunki:

 • przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

 • przedstawi Wynajmującemu dowód umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy (KRS).

5. Do kierowania wynajętym samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i/lub Użytkownik, którzy w każdym momencie trwania umowy najmu spełniają warunki określone w pkt 4. Regulaminu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę i/lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt 4. Regulaminu, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej.

6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony przez Najemcę do użytkowania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierowca bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. Udzielenie przez Wynajmującego zgody może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę warunków określonych w pkt 4. Regulaminu. Udzielenie zgody nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

7. W razie udostępnienia wynajętego samochodu przez Najemcę osobie nie spełniającej warunków określonych w pkt 4. Regulaminu i/lub bez wiedzy i zgody Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji.

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z umowy najmu i Regulaminu przez cały okres trwania umowy najmu.

9. Najemca będący konsumentem wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dn. 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia umowy najmu jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.

III. Rezerwacja samochodu i umowa najmu

10. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej www.tourbobus.pl , pod numerem telefonu 530 40 60 90 lub osobiście w siedzibie biura przy ul. Sikorskiego 5 w Legionowo-Łajski.

11. Po złożeniu rezerwacji Najemca otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie e-mail lub numer telefonu.

12. Warunkami zawarcia umowy najmu przez Wynajmującego są:

 1. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy,

 2. spełnienie przez Najemcę warunków określonych w pkt 4. Regulaminu,

 3. wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu,

 4. uiszczenia opłaty za cały okres najmu samochodu (w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego).

13. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę na podstawie danych z rezerwacji.

14. Wydanie samochodu potwierdzane jest protokołem zdawczym podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę.

15. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją, Wynajmujący ma prawo wynająć Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki z rezerwacji. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.

16. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację i brak faktycznego najmu samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zafakturowana i zaksięgowana. Najemca może wykorzystać wpłacone pieniądze w przyszłym okresie po ustaleniu kolejnego wolnego terminu najmu.

17. Najemca akceptuje fakt, że wynajęty samochód wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS.

IV. Obowiązki Najemcy

18. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością, zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania wraz z kluczykami, pilotem oraz całym wyposażeniem.

19. Najemca otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązuje się go oddać w takim samym stanie.

20. Najemca otrzymuje samochód czysty i zobowiązuje się go oddać w takim samym stanie.

21. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu zgodnie z warunkami umowy najmu, a ponadto zobowiązują się do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),

b) zamykania samochodu, uruchamiania alarmów i blokad oraz zabezpieczania poza samochodem kluczyków i pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu,

c) stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika i informacją podaną w dowodzie rejestracyjnym (rubryka P3), w dokumentacji technicznej lub przy wlewie paliwa,

d) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności: sprawdzenie i uzupełnienie paliwa, oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,

e) zapłacenia wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat autostradowych, opłat za parkowanie i innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również opłat prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot lub wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym,

f) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

g) zachowania na samochodzie wszystkich oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego.

22. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych, bieżących napraw oraz wymiany uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę i/lub Użytkownika samochodu w okresie najmu.

24. Najemcy i/lub Użytkownikowi w szczególności zabrania się:

a) palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, zażywania narkotyków i spożywania alkoholu w wynajętym samochodzie, a także prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomości,

b) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy,

c) przewożenia zwierząt, chyba że Najemca uzyska zgodę Wynajmującego. Wówczas Najemca zobowiązany jest do zapewnienia zwierzęciu właściwego środka transportu tzn. klatki lub torby. Zabrania się przewożenia zwierząt bezpośrednio na fotelu lub kanapie samochodu,

d) przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa,

e) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa wyżej, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagać się zapłaty za utratę wartości pojazdu,

f) usuwania z samochodu wszelkich oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego i/lub oklejania pojazdu jakimikolwiek materiałami własnymi,

g) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów,

h) używania wynajętego samochodu do nauki jazdy,

i) używania wynajętego samochodu do odpłatnego przewozu osób np. jako taxi,

j) uczestnictwa wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach, pokazach i innych tego typu imprezach,

k) używania samochodu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego.

25. W przypadku naruszenia postanowień z pkt 24 Regulaminu Najemca traci kaucję. Jeśli wysokość kaucji nie pokrywa kosztów związanych z przywróceniem stanu, w którym samochód znajdował się w chwili wydania i/lub jego naprawy, Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzeń.

26. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody gdy powstała ona w wyniku jego umyślnego działania, zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

a) prowadzenia samochodu bez ważnego prawa jazdy

b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

c) nadmiernego wyeksploatowania wynajętego samochodu spowodowanego użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego, w tym zwłaszcza nadmiernego zużycia spowodowanego jazdą z nadmiernymi prędkościami,

d) zawinionego uszkodzenia samochodu i/lub pozostawienia trwałych zabrudzeń,

e) przekroczenia dopuszczalnej prędkości, ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązującym w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,

f) ucieczki z miejsca kolizji lub wypadku drogowego,

g) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,

h) niedopełnienia obowiązku zwrotu kompletu kluczyków po kradzieży samochodu.

27. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie przywłaszczenia samochodu lub kradzieży, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

28. W przypadku wyjazdu poza granice Polski, gdy przepisy innych państw przewidują inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu niż przewidziane w prawie polskim, Najemca zobowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie w jakim został on wydany.

29. W przypadku najmu długoterminowego Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

V. Zwrot samochodu

30. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu lub czasie niż określono w umowie najmu po uprzedniej zgodzie Wynajmującego i za dodatkową opłatą (patrz pkt 50. Regulaminu).

31. Zwrot samochodu potwierdzany jest protokołem odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego i Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze, podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu, Wynajmujący może dokonać odbioru jednostronnie.

32. Zwrot samochodu i kluczyków samochodu może nastąpić wyłącznie na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie samochodu i/lub kluczyków osobom nieuprawnionym.

33. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu.

34. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:

a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu,

b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu,

c) dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.

35. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w kwocie dobowej stawki najmu samochodu.

36. W przypadku niezgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia najmu samochodu, braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu, nie zwrócenia samochodu w ciągu 3 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w umowie najmu, Wynajmujący ma prawo do:

a) odbioru samochodu z każdego miejsca i obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem,

b) obciążenia Najemcy karą umowną za okres samowolnego przedłużenia najmu przewidzianą w pkt 51. Regulaminu,

c) zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji.

37. Samochód niezwrócony w terminie, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 34, zostanie zgłoszony Policji jako skradziony.

38. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za wcześniejszy zwrot samochodu niż określony w umowie najmu.

VI. Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

39. W razie awarii lub niesprawności wynajętego samochodu Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

40. W przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.

41. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty lub zniszczenia kluczyków

b) przebicia opony,

c) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają one korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca,

d) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy i/lub Użytkownika.

42. W razie uszkodzenia, kolizji, wypadku lub kradzieży wynajętego samochodu Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego.

43. Jeżeli uszkodzenie wynajętego samochodu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć pojazd. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Ponadto Najemca zobowiązany jest współdziałać z Wynajmującym i Zakładem Ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, a w szczególności w terminie 14 dni od zdarzenia dostarczyć:

a) opis zdarzenia w formie notatki policyjnej wykonanej na miejscu zdarzenia,

b) kopię dokumentu tożsamości i dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu,

c) oświadczenie o trzeźwości kierowcy w chwili zdarzenia.

44. W przypadku uszkodzenia wynajętego samochodu z winy Najemcy, zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki najmu samochodu za każdy dzień naprawy.

45. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki do samochodu.

46. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu z winy Najemcy, w szczególności wskutek jego niezabezpieczenia tj. nie zamknięcia samochodu i nieuruchamianie alarmów oraz blokad, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

VII. Opłaty, kaucja, opłaty dodatkowe i kary umowne

47. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku na stronie www.tourbobus.pl, umowie najmu i Regulaminie są cenami brutto, zawierają 23% VAT.

48. Opłaty, w tym kaucja i kwota za najem samochodu, pobierane są z góry w Złotych Polskich (PLN) według cennika i stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

49. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

50. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

 • podstawienie samochodu w granicach Warszawy - 100 PLN

 • odbiór samochodu w granicach Warszawy - 100 PLN

 • zwrot samochodu w innym miejscu lub czasie niż określono w umowie najmu - 125 PLN

 • rezygnacja z rezerwacji samochodu na 12 h przed datą rozpoczęcia najmu - 150 PLN

 • rezygnacja z rezerwacji samochodu na mniej niż 12 h przed datą rozpoczęcia najmu - 350 PLN

51. Najemca uiszcza opłaty z tytułu kar umownych w przypadku:

 • uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota do samochodu - 1250 PLN

 • uszkodzenie lub zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki na szybie - 500 PLN (za każde)

 • zwrot samochodu bez kompletnego wyposażenia (apteczka, gaśnica, trójkąt, koszulka odblaskowa, koło zapasowe, klucze, lewarek) – 125 PLN (za każde)

 • zwrot samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa + 50 PLN

 • zwrot brudnego samochodu (na zewnątrz) – 150 PLN

 • zwrot brudnego samochodu (w środku, z nietrwałymi plamami na tapicerce, siedzeniach lub bagażniku tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w myjniach profesjonalnych) – 250 PLN

 • złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w wynajętym samochodzie – 1000 PLN

 • złamanie zakazu przewożenia większej niż dopuszczalna ilość osób lub dopuszczalnej masy ładunku – 400 PLN

 • złamanie zakazu przewozu zwierząt bez zgody Wynajmującego i/lub z widocznymi śladami tegoż przewozu w wynajętym samochodzie – 350 PLN

 • złamanie zakazu przewozu materiałów żrących, trwale brudzących, ostrych – 350 PLN

 • złamanie zakazu przewozu materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa – 700 PLN

 • długotrwała (powyżej 15 minut) jazda samochodem z nadmierną prędkością (powyżej 150 km/h na autostradzie) – 500 PLN

 • usunięcie oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego, z wynajętego samochodu i/lub dodanie własnych – 300 PLN

 • demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 3000 PLN

 • naprawa samochodu bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN

 • złamanie zakazu określonego w pkt 24 h), i), j), k) – 2500 PLN

 • zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem – 2500 PLN + koszty naprawy

 • kierowanie samochodem przez osobę nie będącą Najemcą/Użytkownikiem – 1500 PLN

 • bezumowne korzystanie z samochodu – podwójna dobowa stawka najmu samochodu określona w umowie najmu (za każdą rozpoczętą dobę)

 • uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 PLN

 • brak dopełnienia obowiązków wynikłych z pkt 39, 42, 43 i 45 – 8500 PLN

 • utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika – 3500 PLN

52. Najemca, z tytułu zdarzeń określonych w pkt 51, zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach karę umowną, chyba że udowodni, że do zdarzenia doszło z przyczyn, za które Najemca ani Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności (np. pisemnym oświadczeniem sprawcy zdarzenia lub, gdy sprawca nie jest znany, notatką urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacją postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego w razie kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych)

53. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony: jeżeli Najemca nie wywiązuje się z terminów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub samowolnie skraca wcześniej ustalony okres wynajmu samochodu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu i obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu pozostałego do końca okresu wskazanego w umowie.

54. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

VIII. Reklamacje

55. Reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@tourbobus.pl

56. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Wynajmującego.

57. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany drogą mailową.

IX. Postanowienia końcowe

58. Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.

59. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

60. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

61. Niniejszy Regulamin stanowi własność Wynajmującego. Jego przekazywanie i kopiowanie, w części lub w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego, jest zabronione.

X. Przetwarzanie danych osobowych

62. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wynajmujący – firma TOURBOBUS Ewa Chęć-Gładyszewska z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Jana Kochanowskiego 2E/2, NIP 951-201-03-19, Regon 147388852.

63. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji rezerwacji i zawarcia umowy najmu samochodu..

64. Firma TOURBOBUS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

65. Dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę TOURBOBUS jedynie w celu realizacji składanych przez Państwa rezerwacji i zamówień samochodów oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy najmu samochodu maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.

67. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

68. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru dot. ochrony danych osobowych.

69. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) dla celów statystycznych i funkcjonalnych. Pozostając na naszej stronie wyrażacie Państwo zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy zmienić ustawienia cookies w przeglądarce internetowej której Państwo używacie.